Adatvédelmi és kezelési tájékoztató

(HATÁLYOS 2019. November 01-től)

A jelen általános szerződési feltételek ("ászf") a www.jogavelence.hu weboldalon (továbbiakban "Weboldal") a Forró Barbara E.V. (továbbiakban "Szolgáltató") által működtetett Jóga stúdió és Egészségközpont, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban "Ügyfél") közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A Weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet időpontokat foglalni és hírlevélre feliratkozni ("továbbiakban "Termék") .

CÉGADATOK

A Szolgáltató fontosabb adatai a következők:

Cégnév: Forró Barbara

Székhely: 2484 Agárd, Géza utca 11.

Nyilvántartási száma: 50223567

Telephely: 2483 Gárdony, Tompa köz 4.

Adószám: 67431814-1-27

Képviselő neve: Forró Barbara

Telefon: 06 20 990 6796

Email cím: jogavelence@gmail.com

Ügyfélszolgálat: 06 20 990 6796, jogavelence@gmail.com

IDŐPONT FOGLALÁS WEBOLDALON KERESZTÜL

Válassza ki a Weboldalon a https://www.jogavelence.hu/kapcsolat/ alatt az időpontot és a választott terméket, megjegyzést is írhat. A Termékekről részletesebb információt talál: https://www.jogavelence.hu/oratipusok-terapiak/ . Ekkor a "Foglaj most" gombra kattintva elküldheti jelentkezését.

A jelentkezés kézhezvételét 12 órán belül elektronikus levélben a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását bizonyítja.

A foglalást követően az Ügyfél a "Áraink" alatt meghatározottak szerint a megrendelt Termék díját a programon fizeti meg készpénzben.

Amennyiben a jelentkezést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk elfogadni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően, továbbá a folyamatos teljesítés során a lehető leghamarabb emailben értesítjük az Ügyfeleket.

A jelentkezéseket a teljesítés befejezését követő 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

SZOLGÁLTATÁS DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Termékek díjai a Weboldalon az Áraink menüpontban kerülnek meghatározásra.

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak. Fizetni a Termékek igénybe vételét követően a helyszínen készpénzben kell, melyről nyugtát, külön kérésre számlát állítunk ki.

HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS/ LEIRATKOZÁS

Válassza ki a Weboldalon a kezdőlapon a feliratkozás/ leiratkozás lehetőségét, majd azzal bekerül jelentkezése az adatbázisunkba. A hírlevél üzemeltetője:
https://lev-lista.hu

NAIH adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-138863/2018.

Leiratkozáskor adatai automatikusan törlődnek rendszerünkből.

PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, MÓDJA

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/ emailben, szóban a helyszínen, vagy pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

 • levélben: 2484. Agárd, Géza utca 11.
 • emailben: jogavelence@gmail.com
 • telefonon: 06 20 990 6796 - munkanapon 10-17 óra között,

A helyszíni és a telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha az Ügyfél nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

 • megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
 • jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);
 • elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
 • a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
 • az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Társaságunk tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. Bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezető rendelkezések

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy a Forró Barbara E.V. által üzemeltetett JógaStúdió és Egészségközpont szolgáltatásait igénybe vevésből előállt jogviszonyból eredően, Forró Barbara mint adatkezelő az általa tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Jelen szabályzat rendelkezései megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályainak.

Fogalom meghatározások

adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi,

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez,

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

nyilvánosságra-hozatal:ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezeléssel járó tevékenységek területei

Az adatkezelő adatkezeléssel járó tevékenységeit, azokat a munkaterületeket, amelyeken személyes adatokat kezelnek, valamint azt a célt is, amely az adatkezelést szükségessé teszi jelen szabályzat 1. számú mellékletében kerül rögzítésre, az általa kezelt különleges adatokra vonatkozó szabályokat ugyancsak az. számú melléklet tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés szabályai

Általános elvek

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, lenniük és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.

Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.

Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie ennek a megfelelésnek az igazolására.

Az adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel, s őket annak céljáról, a kezelt adatok kezelésének módjáról és időtartamáról őket köteles tájékoztatni. A felvett adatok célhoz kötöttek, nem kerülhetnek ki az adatkezelőtől.

Az adatkezelés különös szabályai

Az érintettektől adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körben lehet, amely

- az adatkezelő tevékenysége szempontjából releváns,

- foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből, vagy

- más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodásból vagy az érintett egyoldalú jognyilatkozatából következik.

Az adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az érintett azonosítására alkalmasak. Ezen kívül eső személyes adatot kérni, felvenni az érintettől nem szabad.

Az adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket munkajogi, adójogi és társadalombiztosítási szempontból relevánsak.

Az adatfeldolgozás során a személyes adatokkal kapcsolatban tilos olyan műveletet végezni, amely profilalkotásnak tekinthető, vagy az adatokat profilalkotásra alkalmassá teszi.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén adatkezelő az érintett adatait törli.

Hozzáférés a nyilvántartási rendszerhez

Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízatásuknál, fogva a feladataik ellátásához nélkülözhetetlen (felhasználók). A nyilvántartási rendszerhez való hozzáférést a cégvezető engedélyezi és egyben meghatározza a jogosultság tartalmát, illetve terjedelmét. A felhasználóknak adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.

Adattovábbítás

Személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásban kifejezett hozzájárulása alapján szabad. A hozzájáruló nyilatkozatban egyértelműen meg kell határozni a címzettet, akinek az adatot továbbítani lehet. A hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az érintett ugyanilyen nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra hozatalához.

Adatfeldolgozók

Jelen Szabályzat szempontjából adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül: Forró Barbara.

Az Adatkezelő KATA-s egyéni vállalkozóként dolgozik, egy személyként, külön irodaházzal nem rendelkezik, így az alábbi témakörök az adatkezelés során számára nem relevánsak:

 • munkaügyi, személyzeti nyilvántartás, a munkavállalók személyes adatainak kezelése,
 • munkára jelentkezők, pályázók adatainak kezelése,
 • munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés,
 • munkahelyi be -és kilépéssel kapcsolatos adatkezelés,
 • munkáltató által biztosított eszközök (mobiltelefon, laptop, gépkocsi) használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés,
 • munkahelyi kamerás megfigyelése.

A KATA-s vállalkozás nem havi könyvelési kötelezettségű, éves könyvelése csak az Adatkezelőt érinti, adózási (bérszámfejtés) célú adatkezelése pedig nem valósul meg.

Az Adatkezelő csak és kizárólag közösségi oldalakon - facebook és Instagramm oldalak - van jelen, az általa kezelt csoportok nyíltak, a Felhasználók adatai az ott megjelenő adatokra korlátozódnak, melyeket Ők önként tettek közre a közösségi oldalon - facebook oldalon. A facebook és Instagramm oldalak használatára annak saját adatvédelmi szabályzata vonatkozik, melyet minden felhasználó elfogad. Ezen módon a szabályozás nem kell kitérjen:

 • direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés, nyereményjátékok megszervezése,
 • látogatás, regisztráció a cég honlapján,
 • web áruház értékesítés, pénzügyi szolgáltatóknál, kereskedőknél, könyvelőknél, adótanácsadóknál, ingatlanközvetítőknél a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok - név, cím, e-mailcím, cég esetén adószám, székhelycím - illetéktelen személy általi megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek biztosítására az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő műszaki és informatikai eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja. Ennek során az Adatkezelő különös tekintettel van arra, hogy a közösségi portálokon - facebook oldal - nyújtott szolgáltatások nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel. A facebook oldal használatára annak saját adatvédelmi szabályzata vonatkozik, melyet minden felhasználó elfogad. Bár az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél.

Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadja a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítéséről egyidejűleg intézkedni kell.

Helyesbítéshez való jog

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha

- kezelése jogellenes,

- az érintett kéri,

- hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki,

- az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy

- azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el,

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a https://www.naih.hu címen található.

Jelen szabályzat kiadásra kerül 2018. május 25. napján.

Forró Barbara E.V.